Saturday, June 21, 2008

Cái giá của chiến tranh

Và những người Mỹ có lương tâm nghĩ gì về cái giá đó? Họ có lòng tốt nhưng họ không phải là những người chủ của nước Mỹ nên hoàn toàn bất lực.

No comments:

Post a Comment