Wednesday, June 4, 2008

Old School Country

Ba bài country mùi nghe khóc luôn. Ai đang thất tình thì đừng nên nghe mấy bài này! Có án mạng xảy ra mình không chịu trách nhiệm! Phối âm vĩ cầm, dương cầm, và guitar độc như thịt vịt, hay thịt ngan, ngỗng cũng vậy. Phần nhạc đệm thôi đã đủ nổi da gà rồi chưa cần nói tới lời.

Trace Adkin - Every Light In The House

\u00d4ng n\u00e0y b\u1ecb v\u1ee3 b\u1ecf \u1edf nh\u00e0 m\u1ed9t m\u00ecnh chong \u0111\u00e8n ch\u1edd su\u1ed1t, hy v\u1ecdng v\u1ee3 \u0111i ch\u00e1n r\u1ed3i s\u1ebd tr\u1edf l\u1ea1i, v\u00e0 l\u00fac \u0111\u00f3 s\u1ebd th\u1ea5y \u00e1nh \u0111\u00e8n v\u1eabn \u0111\u1ee3i ch\u1edd trong c\u0103n nh\u00e0 c\u0169! B\u00f3 tay!

I told you I'd leave a light on
In case you ever wanted to come back home
You smiled and said you appreciate the gesture
I took your every word to heart
'Cause I can't stand us being apart
And just to show how much I really miss ya

Every light in the house is on
The backyard's bright as the crack of dawn
The front walk looks like runway lights
It's kinda like noon in the dead of night
Every light in the house is on
Just in case you ever do get tired of being gone
Every light in the house is on

If I should ever start forgetting
I'll turn the lights off one by one
So you can see that I agree it's over
But until then I want you to know
If you look south, you'll see a glow
That's me waiting at home each night to hold ya

Every light in the house is on
The backyard's bright as the crack of dawn
The front walk looks like runway lights
It's kinda like noon in the dead of night
Every light in the house is on
Just in case you ever do get tired of being gone
Every light in the house is on

No comments:

Post a Comment