Monday, March 7, 2016

BỌN BÁN NƯỚC LÀM BỘ YÊU NƯỚC'China Beach' là tên quân đội Mỹ đặt cho một đoạn bãi biển dài 30 km bao gồm bãi Mỹ Khê và một loạt các bãi lân cận thuộc Đà Nẵng ngày nay.  Những bãi biển đẹp nhất Việt Nam này đã được ngụy dâng, Mỹ lấy để làm nơi xả stress cho quân đội Mỹ gọi là trung tâm R&R (rest and relaxation hay recuperation).

Chẳng bao giờ thấy ngụy băn khoăn về chuyện dâng cả 30 km bờ biển đẹp nhất cho quân Mỹ chơi bời giải trí sau khi đi giết người Việt Nam về cả mà ngược lại còn tung hô cái chế độ bán nước khốn nạn đó! Ngày nay dân tranh chấp với doanh nghiệp có 1 km bờ biển và chính quyền đang gặp dân giải quyết thì ngụy nô lại làm bộ sồn sồn lên thương xót cho dân! :v

Ngày xưa tất cả các vị trí chiến lược của miền Nam đã bị ngụy cho Mỹ và chư hầu đem quân sang chiếm giữ hết không thấy nó lo mất nước.  Bây giờ lại lo cộng sản không biết bảo vệ các vị trí đó! :v

http://www.lonelyplanet.com/vietnam/china-beach/introduction

No comments:

Post a Comment