Tuesday, December 11, 2007

Ký tên vào kiến nghị online về Hoàng Sa

Xin các bạn hãy phát tán rộng rãi thông tin về kiến nghị về Hoàng Sa này để hy vọng đây là kiến nghị online có nhiều người ký tên nhất được không vậy? Hiện nay chỉ có khoảng trên 11,000 người đã ký thôi! Sao mà ít quá vậy?

Xin vào đây để xem kiến nghị và ký tên.

Blog dữ liệu về Hoàng Sa

No comments:

Post a Comment