Tuesday, May 13, 2008

Khoảng Cách Giữa Lý Thuyết và Thực Hành Dân Chủ

Nguồn WorldPublicOpinion.org

Trích dịch:

dc01.jpg picture by diehardcat

DC02.jpg picture by diehardcat

DC03.jpg picture by diehardcat

DC04.jpg picture by diehardcat

No comments:

Post a Comment