Saturday, May 10, 2008

Người Nga tìm lại chính mình

Ngày Chiến Thắng 9 tháng 5 năm 2008. Lần đầu tiên sau 17 năm người Nga tự hào tổ chức lễ mừng chiến thắng Phát Xít Đức theo kiểu truyền thống đánh dấu sự trở lại của nước Nga sau khi Chủ Tịch Gorbachev lỡ dại nghe lời Tổng Thống Mỹ Reagan tự đẩy quốc gia mình xuống hố năm 1991.

VDay0816.jpg picture by diehardcat

VDay0863.jpg picture by diehardcat

VDay0864.jpg picture by diehardcat

VDay0867.jpg picture by diehardcat

Vday0868.jpg picture by diehardcat

VDay0806.jpg picture by diehardcat

VDay0807.jpg picture by diehardcat

VDay0808.jpg picture by diehardcat

VDay0809.jpg picture by diehardcat

VDay0810.jpg picture by diehardcat

VDay0811.jpg picture by diehardcat

VDay08.jpg picture by diehardcat

VDay0802.jpg picture by diehardcat

VDay0804.jpg picture by diehardcat

VDay0805.jpg picture by diehardcat

VDay0840.jpg picture by diehardcat

VDay0841.jpg picture by diehardcat

VDay0844.jpg picture by diehardcat

VDay0845.jpg picture by diehardcat

VDay0846.jpg picture by diehardcat

VDay0848.jpg picture by diehardcat

VDay0849.jpg picture by diehardcat

VDay0850.jpg picture by diehardcat

VDay0851.jpg picture by diehardcat

VDay0853.jpg picture by diehardcat

VDay0853.jpg picture by diehardcat

VDay0815.jpg picture by diehardcat

VDay0817.jpg picture by diehardcat

VDay0856.jpg picture by diehardcat

VDay0819.jpg picture by diehardcat

VDay0858.jpg picture by diehardcat

VDay0820.jpg picture by diehardcat

VDay0859.jpg picture by diehardcat

VDay0822.jpg picture by diehardcat

VDay0860.jpg picture by diehardcat

VDay0823.jpg picture by diehardcat

VDay0824.jpg picture by diehardcat

VDay0825.jpg picture by diehardcat

VDay0826.jpg picture by diehardcat

VDay0827.jpg picture by diehardcat

VDay0828.jpg picture by diehardcat

VDay0829.jpg picture by diehardcat

VDay0830.jpg picture by diehardcat

VDay0832.jpg picture by diehardcat

VDay0833.jpg picture by diehardcat

VDay0835.jpg picture by diehardcat

VDay0836.jpg picture by diehardcat

VDay0837.jpg picture by diehardcat

VDay0838.jpg picture by diehardcat

VDay0839.jpg picture by diehardcat

VDay0814.jpg picture by diehardcat

VDay0813.jpg picture by diehardcat

No comments:

Post a Comment