Friday, March 22, 2019

CHUYẾN CÔNG TÁC ĐỊNH MỆNH


Một ngày sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Thiệu cay cú, giận lẫy vì bị bắt phải ký một hiệp định hoàn toàn bất lợi cho mình nên dặn dò dân chúng phải giết sạch cộng sản và cả những người nói tốt, nói chuyện có lợi cho cộng sản.

Ngày 30-4-1975, không thể tuyệt vời hơn, cộng sản tự vác xác vào tận nhà Thiệu cho giết nhưng Thiệu lại bận sang công tác bên Đài Loan năm ngày trước đó.  Nhiệm vụ: hỏi thăm, chia buồn với gia quyến Tưởng Giới Thạch đã chết 20 ngày, làm đám ma xong xuôi, và đã có đại diện cọng hành là Trần Văn Hương dự lễ tang.

Sau Đài Loan, Thiệu tiếp tục đi công tác hết Anh rồi đến Mỹ cho đến khi chết quên mất luôn việc giết cộng sản.

No comments:

Post a Comment