Tuesday, December 22, 2015

MỘT NGUỒN THU BÉO BỞ KHÁC
Bên cạnh ngành phục vụ tình dục cho binh lính Mỹ, buôn bán ma túy cũng là một ngành chủ lực của nền kinh tế VNCH, đem lại sự 'phồn hoa' cho 'hòn ngọc'.

Theo CNN, vào năm 1971, có 15% trên tống số quân Mỹ ở Việt Nam nghiện heroin tức khoảng  trên 23.000.  Nếu tỉ lệ này không đổi thì vào lúc quân Mỹ có mặt đông nhất, năm 1968, có 536.000 tên, thì phải có đến trên 80.000 tên nghiện!

Chả trách khi quân Mỹ rút về nước thì nền kinh tế ngụy cũng sụp đổ luôn.

Để đối phó, chính quyền Mỹ đã thành lập các trung tâm kiểm tra nghiện ma túy cho những binh lính sắp được về Mỹ.  Những ai bị phát hiện sẽ phải ở lại Việt Nam cai nghiện cho dứt trước khi được cho hồi hương.

Ảnh: Lính Mỹ sắp hàng tại một trung tâm kiểm tra nghiện heroin thuộc căn cứ Long Bình để cho mẫu thử nước tiểu trước khi về Mỹ.  Khoảng 20% lính Mỹ nói họ là con nghiện, nhưng đa số không tiếp tục dùng khi trở về Mỹ

http://www.cnn.com/2015/12/21/health/vietnam-heroin-disrupting-addiction/index.html

http://www.americanwarlibrary.com/vietnam/vwatl.htm

http://kuow.org/post/what-heroin-addiction-tells-us-about-changing-bad-habits

>>M<<

No comments:

Post a Comment