Monday, November 9, 2015

TẠI SAO PHẢI CHỐNG CỘNG?
Trước tiên hãy xem xét về khía cạnh lý thuyết:

Chính các CC cũng cho rằng lý tưởng cộng sản là một lý tưởng đẹp.  Vậy tại sao lại phải chống một cái gì đó tốt đẹp?!

Các bạn lại bảo nó đẹp nhưng không tưởng.  Vậy tối ngày không lo làm ăn mà cứ lên mạng cào phím chống một thứ mà bạn cho là không tưởng tức không thể nào xảy ra thì có phải là đầu óc bạn có vấn đề không?!

Về mặt thực tế lịch sử và xã hội:

Trước khi có chủ thuyết cộng sản rồi cộng sản quốc tế, bọn thực dân đế quốc tự do hoành hành bá đạo trên toàn thế giới mà chẳng có dân nước thuộc địa nào có thể chống lại.  Các nước thực dân đế quốc đều có mục tiêu giống nhau nên họ đã bắt tay nhau đàn áp dân thuộc địa vì thế các phong trào dân tộc cục bộ đều bị đè bẹp dễ dàng.  Cộng sản quốc tế ra đời và đã đứng về phía các dân tộc thuộc địa, giúp họ về mặt tổ chức chính trị cũng như phương tiện quân sự để đấu tranh một cách có hiệu quả.  Vậy tại sao phải chống cộng?!

Ở Việt Nam vào thời kháng chiến 30 năm, thực dân đế quốc ăn cướp và tay sai người Việt sợ bị mất mồi nên đã chống cộng quyết liệt nhưng đó có phải là một lý do tốt đẹp để chống cộng? Hãy lắc não thử, nếu bạn hùa theo bọn này chống cộng thì có phải là đã chống lại tự do và độc lập của dân tộc không?

Ngày nay một bộ phận trong Đảng CSVN thực sự đã bị tha hóa mất chất cộng sản nhưng nếu bạn lại vin vào đó để chống cộng thì cũng rất buồn cười vì những người đó đâu còn đại diện cho lý tưởng cộng sản nữa mà lại bạn lại chửi cộng sản?! Chuyện này cũng giống như bạn chống Phật giáo vì trong đạo này có những nhà sư hổ mang vậy!

Nhiều bạn hay lên án những hiện tượng bất bình đẳng, thói vô cảm, khoảng cách giàu nghèo trong xã hội và kết luận Việt Nam hiện nay chẳng giống lý thuyết cộng sản chút nào nhưng lại các bạn vẫn cứ chống cộng.  Làm chuyện trái khoáy như thế thì chứng tỏ bạn bị tẩy não rồi hô khẩu hiệu một cách vô ý thức chứ chẳng có đầu óc để suy nghĩ một cách logic gì cả!

Tóm lại nếu suy nghĩ một chút, chúng ta đều có thể thấy rằng trong bất kỳ hoàn cảnh và thời đại nào, chống cộng cũng là một việc làm vô bổ, ngu xuẩn và phản động.

Định nghĩa phản động:

http://dontbullshit.blogspot.com/2014/10/phan-ong-la-gi.html

>>M<<

No comments:

Post a Comment