Thursday, April 10, 2008

Các nhà Dâng Chủ biểu tình chống sợi dây lưng

Theo lời những người đại diện biểu tình, đeo sợi dây lưng này là ủng hộ cộng sản. Tổ chức chương trình ca nhạc có người đeo sợi dây lưng này là tuyên truyền cho cộng sản.

Hình trên sợi dây lưng:

Video clip:

No comments:

Post a Comment